Beleid en Doelstelling

U kunt ons steunen door te storten op
Stichting Esperanza te Bolsward
NL13 TRIO 0198487509 BIC:TRIONL2U
Giften zijn aftrekbaarBeleids- en werkplan Stichting ‘Esperanza Hoop voor Honden’ 2019-2023


Handelsregister KvK-nummer: 52219410

RSIN-nummer: 8503482131.      Kader

Het onderhavige beleidsplan wordt geformuleerd binnen het hieronder vermelde kader.

Artikel 11 van de statuten geeft het bestuur de gelegenheid een reglement op te stellen.
Het bestuur formuleert haar beleid binnen dit statutaire kader en gebruikt het reglement
derhalve als een beleids- en werkplan opgemaakt voor drie elkaar opvolgende jaren.
Het eerste beleids- en werkplan begint in maart 2016 en eindigt eind februari 2019.

Eén van de administratieve verplichtingen die voortvloeit uit de ANBI-status is immers een
actueel beleidsplan met daarin vermeld: werkzaamheden (i.c. projecten),manieren van
geldwerving, beheer vermogen en besteding vermogen.


2.      Doelstellingen


Het doel van de stichting is het bevorderen van dierenwelzijn in het algemeen en van
honden in het bijzonder, zowel in Nederland als in het buitenland.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van

fondsen en geldmiddelen en voorts door het verrichten van alle verdere handelingen,

die met de doelstelling in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk

kunnen zijn.


Als globale doelen formuleert dit plan de volgende zaken:
-        Het (mede)ondersteunen van sterilisatiecampagnes van honden en katten

-          Het organiseren van projecten, die het doel van de stichting dienen.

-          Het bieden van financiële, persoonlijke en materiële hulp aan dierenasiels en dierenklinieken

-          Het verzorgen van publiciteit t.b.v. asielhonden met als doel meer honden een nieuw
thuis te geven, eventueel in Nederland

-          Waar mogelijk dieren in nood te helpen, zoals kettinghonden, wedstrijdhonden, zwerfhonden

-          Bevorderen dat men katten en honden laat steriliseren/castreren

-          Samenwerken met landelijke en regionale dierenwelzijnsorganisaties om een grotere
kritische massa te maken voor het beïnvloeden van bestuur en politiek en om op effectievere wijze
educatieve taken te kunnen uitvoeren.

- Het verstrekken van publiciteit en voorlichting over dierenwelzijn gericht op zowel volwassenen als kinderen.

De komende jaren richt Esperanza zich meer op het helpen van oude(re) en anderzins helpen van extra kansarme dieren door handicap e.a.3.      Werkzaamheden in de vorm van projecten


Projecten ter uitvoering van het beleid. Projecten gericht op besteding van middelen en
projecten gericht op het verkrijgen van middelen. Zie bij de tab Projecten.


3a. Project Individuele Honden Hulp 2019-2023

Hondenopvanggezinnen vangen honden op die nog niet zijn geadopteerd, maar voor wie het beter is in Nederland verzorgd te worden. Zij vangen honden op, bij wie de adoptie is mislukt. Vaak gaat dat gepaard met extra ziektes of gezondheidsproblemen en die opvang vergt vaak extra geld voor speicale voeding, speciale opvoeding en extra dierenartszorg.
Esperanza Hoop voor Honden ondersteunt een aantal van deze opvangezinnen. Dit project wordt gekenmerkt door
het individueel karakter, de steeds wisselende verscheidenheid aan honden en opvangezinnen.

De selectie van de 'opvang' gezinnen loopt wel altijd via een bestaande adoptieorganisatie.


3b. Project Roemeense Honden 2019-2023
Roemeense organisaties ondersteunen, die shelters in de buurt van Voorheen Fundulea, nu Boekarest beheren en/of sterilisatiecampagnes organiseren in heel Roemenie. Steun de zwerfhonden in Roemenie en NUCA in Cluj-Napoca ondersteunen voor hun sterilisatiecampagnes, voer en materialen voor transport aanleveren.
Opvanggezinnen helpen voor de opvang van zwerfhonden. Doel is in eerste instantie sterilisatie/ castratie. Daarnaast krijgen de honden onderdak, voeding, medische zorg en sociale aandacht.

Esperanza voor Honden ondersteunt de de shelters en campagnes met donaties. Esperanza steunt de totstandkoming van een Dierenkliniek in Cluj, die de doelen van NUCA realiseert. Nu de kliniek totstand is gekomen helpen wij hen de eerste jaren door.4.      Publiciteit algemeen


Opdat de subsidiemogelijkheid bij een zo breed mogelijk publiek bekend is en de beoogde projecten ook daadwerkelijk
hun weg naar de stichting vinden cq. Door de stichting worden gevonden, wordt aan publiciteit gedaan.


Het doel is de komende jaren media relevante informatie te verschaffen over Esperanza Hoop voor Honden en over de inhoud en evaluatie van de gesubsidieerde projecten, e.d.

Tevens wordt beoogd de website te voltooien ( http://www.esperanzahoopvoorhonden.nl/ ) Op de   website worden de links van deorganisaties geplaatst, waarmee de stichting samenwerkt, de projecten worden beschreven, hun voortgang en evaluatie, eventuele procedures. Ook wordt een financieel overzicht per project op de website geplaatst, als ook de kern van deboekhouding van de stichting, zodat geldstromen transparant zijn.


5. De politieke trend


In Europa is nog geen beleid en regelgeving voor gezelschapsdieren. De stichting Esperanza Hoop voor Honden steunt samen met en binnen het kader van dierenwelzijnsorganisaties in Europa de totstandkoming ervan en ondersteunt landelijke politieke initiatieven in Zuid- en Oost-Europa om een ethisch zwerfhondenbeleid te formuleren, zoals dat in de noordelijke landen geldt.

Daarenboven werkt de stichting binnen het ethisch kader van het besluit vervat in de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 23 januari 2006 over een communautair actieplan inzake de beschermingen het welzijn van dieren 2006-2010 Publicatieblad C 49 van 28.2.2006.

Het actieplan in deze Mededeling beschrijft de maatregelen die de Commissie tussen 2006 en 2010 wil nemen met het oog op de bescherming en het welzijn van dieren in de Europese Unie (EU) en de rest van de wereld. Het wil het EU-recht verduidelijken en voorstellen doen waar het tekortschiet. Een vervolg op deze mededeling verschijnt binnenkort.


6.      Geldwerving


Schenkingen en erfenissen. De stichting heeft een relatief klein vermogen, in eerste instantie zullen donaties en erfenissen de belangrijkste bron van inkomsten zijn.

Via publiciteit zal de stichting haar doelen en projecten onder de aandacht brengen, m.n. binnen de dierenwelzijnswereld en zo haar bekendheid uitbreiden en zo een beroep doen op donaties.

Voor projecten zal de stichting ook deelname-certificaten uitgeven om donateurs te werven.7. Beheer Vermogen


Het vermogen wordt op een rekening bij de Triodosbank geplaatst. Indien nodig zal naast de lopende rekening een spaarrekening of een deposito worden geopend. Dat geldt als de werving van gelden en de besteding ervan middels de projecten zich niet één op één in de tijd verhouden.


8.      Besteding Vermogen


Het vermogen wordt vrijwel geheel besteed aan subsidies voor projecten die het doel dienen. De bedragen die perproject gelden zijn geheel verschillend afhankelijk van de aard van het project. De subsidie op de bouw van een hondenasiel kan duizenden euro’s omvatten en eenmalig zijn, de ondersteuning van de dierenartskosten voor één speciale hond kan maandelijks een laag bedrag omvatten en periodiek (maandelijks dus) zijn, zolang de hond leeft.


9. Kosten en beloningsbeleid bestuurders

Als kosten worden slechts de noodzakelijke kosten gemaakt, zoals de kosten voor de kamer van koophandel,
de administratie, de website, publiciteit en kosten die noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt voor rechtstreeks aan een project gekoppelde kosten. Bestuursleden genieten geen beloning, wel kunnen zij gemaakte kosten declareren.
Via een door het bestuur vast te stellen formulier kunnen bestuursleden de niet uitbetaalde vergoeding voor hun onkosten als gift van de belasting aftrekken.


Bolsward, 5 januari 2019


D.Plantinga         voorzitter
M.A. de Ruiter     secretaris/ penningmeester
R.Meerhoff           lid